Innowacyjność jest zdolnością wykorzystania kreatywności, nowych idei, wynalazków. Jest sposobem myślenia i działania decydującym o możliwości tworzenia innowacji – czyli nowych rozwiązań, które z powodzeniem wprowadzane są do produkcji, usług i sprzedaży.

Zapisz się na spotkanie:

Innowacyjność

Innowacyjność jest potencjalnością, która może, ale nie musi doprowadzić do innowacji, ponieważ innowacja oznacza rozwiązanie tworzące wartość. Innowacyjność może być cechą lub kompetencją charakteryzującą ludzi, zespoły, a w końcu całe przedsiębiorstwa. Kryje się w ludziach, bo to oni uruchamiają i realizują poznawczy proces kreatywny, by stworzyć nowe rozwiązania, wnosić pomysły i idee. Jednak obecność nawet bardzo innowacyjnych ludzi nie musi prowadzić do wzrostu innowacyjności firmy. Nie jest rzadkością, że zatrudnienie innowacyjnych i kreatywnych pracowników niczego w firmie nie zmienia. Dlaczego? Czy trafi ają tam na niesprzyjającą kulturę organizacyjną? Brakuje im narzędzi, możliwości?

W szybko zmieniającym się świecie (podobnie jak w przyrodzie) sukces odnoszą ci ludzie, te zespoły i te przedsiębiorstwa, które są w stanie szybko i adekwatnie adaptować się do zmian. Innowacje, podobnie jak mutacje genów w przyrodzie, stają się siłą napędową i w biznesie, i w każdej innej sferze aktywności ludzkiej. I nie chodzi tu tylko o konkurowanie, ale o rozwiązywanie „nierozwiązywalnych” problemów i zaspokajanie żywotnych potrzeb nas wszystkich. Aby osiągnąć coś więcej niż efektywność operacyjną – czyli robić coś lepiej – firma musi określić wyróżniające ją pozycjonowanie strategiczne, w którym chodzi o to, by robić coś inaczej.

Gdy spojrzymy na organizacje z lotu ptaka, możemy wyłonić pięć obszarów zdolności do innowacji. Pierwszy z nich to strategiczne pozycjonowanie i kluczowe zdolności organizacyjne, potrzebne do tworzenia wartości poprzez innowacje (kapitał organizacyjnego know-how). Drugi to kultura organizacyjna (sposób pracy, normy, relacje, niepisane i pisane zasady). Trzeci to ludzie, ich kompetencje, motywacja i relacje. Czwarty to procesy, czyli sposób zorganizowania i działania na rzecz wytworzenia wartości dzięki innowacji. Piąty to przywództwo i sposób, w jaki tworzy się kontrakt psychologiczny z uwzględnieniem kapitału ludzkiego i relacyjnego organizacji. Elementami, które spajają powyższe, będą sens i potrzeba dostarczania określonej wartości najlepiej, jak to jest możliwe. Wobec tego sukces innowacyjności nie tkwi w byciu najlepszym we wszystkim, ale w byciu najlepszym w tym, w czym trzeba.

Kultura organizacyjna działa niczym grawitacja. Nie zastanawiasz się nad nią na co dzień ani jej nie widzisz, ale jeśli próbujesz inicjować innowacyjność, a jest to niezgodne z kulturą, nie uda się. Kultura organizacyjna to system jawnych i ukrytych, ale głęboko zakorzenionych założeń, przekonań, norm i zasad, czyli przyjętych sposobów działania. To ona określa, co jest ważne, co ma sens, a co nie. Decyduje o tym, „jak się u nas coś robi i co jest źle widziane”. Odpowiada także za nawyki myślowe, których się już nie podważa i nie weryfikuje, ponieważ „zawsze tak było”. Tymczasem pierwszą cechą kultury proinnowacyjnej jest gotowość do nieustającego podważania własnych rozwiązań, współpracy nad nowymi pomysłami i wymieniania się wiedzą zarówno przez zarządzających (to oni są najczęściej źródłem, wzorem i strażnikami kultury organizacyjnej), jak i pracowników.

Akceptacja ryzyka i neutralizowanie obaw przed popełnianiem błędów należą do kluczowych czynników kultury proinnowacyjnej. Szybko staje się jasne, jak w rzeczywistości działa to w danej firmie. Jeśli ktoś zgłasza pomysł, jak reaguje reszta zespołu? Przełożeni? Czy są ciekawi, kontynuują, zadają pytania, rozwijają pomysł?

Przedsiębiorcy i zarządzający muszą pamiętać, że kultura proinnowacyjna opiera się na motywacji wewnętrznej ludzi – wzbudza ją i podtrzymuje. Za kreatywność nie da się zapłacić – nie oznacza to, że tworzący i wdrażający przełomowe innowacje nie powinni być dobrze wynagradzani, ale kreatywność i innowacyjność w myśleniu i działaniu jest tym wyższa, im bardziej kierujemy się pasją, autentycznym zaciekawieniem i im większe jest nasze zaangażowanie – tak w proces, jak i w jego rezultat. Okazuje się, że zewnętrzne nagrody mogą wręcz osłabiać innowacyjność, zwłaszcza wtedy, kiedy nagradzane są tylko „właściwe” rozwiązania czy zachowania.

Artykuły na temat innowacji

Strategiczna zdolność do innowacji

Czy „innovation hub” jest odpowiedzią na potrzebę innowacji w korporacjach?

Zapisz się na spotkanie:

Innowacyjność